Privaatsuspoliitika

SIA LOFBERGS BALTIC ANDMEKAITSEPOLIITIKA

 
TAGATAUST JA EESMÄRGID
SIA Lofbergs Baltic, Läti vabariigi äriregistri number 40003830061, aadress Kekava piirkond, Kekava vald, Vecsili, LV-2123, Läti, (edaspidi „Lofbergs Baltic“ või „meie“) on osa Skandinaavia suurematest kohviröstimisega tegelevatest perefirmadest.

Meil on hea meel, et olete leidnud tee Lofbergs Baltic kodulehele ja loodame, et leiate kõik, mida teada soovisite. Sellal, kui Te meie veebisaiti sirvite, töötleme andmeid, mida saab Teiega seostada. Me töötleme Teie andmeid ka siis, kui otsustate meiega mis tahes viisil ühendust võtta või võtate osa mõnest meie kampaaniast. Selleks et tunneksite end turvaliselt, kui külastate meie veebisaiti või jagate oma isikuandmeid mõne muul viisil, oleme loonud selle andmekaitsepoliitika, mis aitab Teil mõista, kuidas me Teie isikuandmeid käsitleme.

Poliitika sisaldab järgmist:

 • Taust ja eesmärgid
 • Teie õigused
 • Millistes olukordades on meil Teie isikandmeid vaja?
 • Kuidas me Teie informatsiooni saame?
 • Kellega me seda informatsiooni jagame?
 • Kus Teie isikuandmeid töödeldakse?
 • Võtke meiega ühendust
 • Muudatused

Kehtivate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt võidakse isikuandmeid koguda ainult “kindlaksmääratud ja seaduslikel eesmärkidel”. Kogutud andmeid ei tohi seejärel töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Lisaks peab andmete töötlemine olema õiguslikult põhjendatud, sel peab olema õiguslik alus. Teie andmete töötlemine toimub ühel või mitmel järgneval õiguslikul alusel:

 • töötlemine on vajalik Teiega lepingu sõlmimiseks (“leping”);
 • töötlemine on vajalik, et saaksime täita mõnes teises seaduses sätestatud kohustust (“seadusest tulenev kohustus”);
 • töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide jaoks, välja arvatud juhul, kui Teie huvid või andmekaitseõigused (huvide tasakaal) on olulisemad kui sellised huvid; või
 • teatavatel erijuhtudel pärast seda, kui andsite oma nõusoleku kõnealuste andmete töötlemiseks (“nõusolek”).

Enamikel juhtudel tekib õiguslik alus lepingu, juriidilise kohustuse või huvide tasakaalu põhjal. Teatud juhtudel on andmete töötlemiseks vaja Teie nõusolekut ja sellistel juhtudel palume enne andmete töötlemist Teie käest vastavat nõusolekut.

Kui Teil on küsimusi andmekaitse kohta, võite alati meiega ühendust võtta, saates meile e-kirja info@lofbergs.ee

TEIE ÕIGUSED

Kehtivate andmekaitsenõuete kohaselt on Teil õigus saada teavet selle kohta, millal ja kuidas me Teie isikuandmeid töötleme. Teatud juhtudel on Teil õigus andmete nägemiseks või mujale viimiseks, muutmiseks või kustutamiseks. Lisateavet leiate siit:


Juurdepääsuõigus
Teil on õigus saada tasuta teavet andmete kohta (andmete koopia), mida oleme Teie kohta kogunud. Sellise teabe taotlus tuleb esitada kirjalikult ja allkirjastada. Pidage meeles, et avaldame ainult sellist teavet, mille kohta teame kindlalt, et see kehtib Teie kohta. Me ei saa avalikustada teavet, mis rikub kellegi teise õigusi. Te peaksite saatma taotluse ühele järgmistest aadressidest. Märkige ümbrik “Data protection”.

SIA Lofbergs Baltic
Vecsili, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
LV-2123, Läti Vabariik
Selleks, et Teie andmeid ei valele inimesele ei saadetaks, saadetakse see Teie poolt ümbrikule märgitud aadressile, palun veenduge, et märgite ümbrikule korrektse aadressi.


Parandamisõigus
Püüame pidevalt tagada, et Teie isikuandmed oleksid õiged ja ajakohastatud. Kui avastame ebatäpsusi või mittetäielikke andmeid, püüame need parandada või eemaldada.

Kui andmeid parandatakse vastavalt Teie taotlusele, peame Teid teavitama pooltest, kellega oleme Teie andmeid jaganud. See aga ei kehti, kui ülesanne on võimatu või see on meie jaoks liiga koormav. Teie juurdepääsuõigus annab Teile õiguse teada, kellega oleme Teie andmeid jaganud.


Kustutamisõigus

 • Kui oleme kogunud Teie isikuandmeid, on Teil õigus nõuda andmete kustutamist. Meil on kohustus kustutada teave järgmistel juhtudel:
 • Kui andmeid ei ole enam vaja nende eesmärkide täitmiseks, mille jaoks need algselt koguti
 • Kui töötlemine toimub Teie nõusolekul ja Te olete oma nõusoleku tagasi võtnud
 • Kui andmeid kasutatakse otseturunduse jaoks ja Te olete andmete sellise töötlemise vastu
 • Kui olete vastu isikuandmete töötlemisele, mis leiab aset pärast huvide tasakaalustamist, ja pole õigustatud põhjust, mis ületaks Teie huve
 • Kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult
 • Kui juriidilise kohustuse täitmiseks on vaja andmed kustutada

Kui me vajame Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks vastavaid andmeid või kui meil on isikuandmete säilitamise kohta juriidilised nõuded ning me ei saa neid seetõttu kustutada.

Kui andmed kustutakse Teie taotluse alusel, oleme kohustatud sellest teavitama neid, kellega oleme andmeid jaganud. See aga ei kehti, kui ülesanne on võimatu või see on meie jaoks liiga koormav arvestades võimalikku riivet Teie õigustele ja vabadustele. Samuti on Teil õigus nõuda teavet selle kohta, kellega oleme Teie andmeid jaganud.


Õigus töötlemise piiramisele
Teatud juhtudel võib Teil olla õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Piirang tähendab seda, et meie süsteemis märgitakse isikuandmeid ainult teatud piiratud otstarbega töötlemiseks.

Õigus piirangutele kehtib näiteks siis, kui arvate, et teave on ebatäpne ja olete taotlenud parandamist. Sellistel juhtudel võite taotleda töötlemise piiramist perioodil, mil andmete õigsust kontrollitakse.

Piirangu tühistamisel antakse Teile sellest teada.


Õigus andmete ülekantavusele
Andmesubjektil on teatavatel juhtudel õigus saada oma isikuandmeid ja kasutada neid mujal (andmete ülekantavus). Andmetöötleja on kohustatud võimaldama sellist isikuandmete edastamist. Andmete ülekantavuse tingimuseks on, et töötleja töötleb Teie nõusolekul põhinevaid andmeid või teeb seda Teiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ja et see kehtib ainult nende andmete kohta, mille olete ise esitanud.


Õigus vastuväidete esitamiseks
Andmesubjektil on õigus vaidlustada vastutava töötleja poolne andmesubjekti andmete töötlemine.

Vastuväidete esitamise õigus kehtib siis, kui isikuandmeid töödeldakse pärast huvide kaalumist isikuandmete töötleja õigustatud huvi alusel.

Kui andmesubjekt esitab töötlemise suhtes vastuväiteid, lõpetab vastutav töötleja isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab töötlemise põhjendatud õigustatud alust, mis ületab andmesubjekti huve, õigusi ja vabadusi, või kaitseks õiguslike nõuete eest, või nende rakendamiseks.

Isikul on alati õigus esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse eesmärgil. Sellise vastuväite võib esitada igal ajal. Kui andmesubjekt esitab vastuväite otseturustuse eesmärgil töötlemise kohta, siis tema isikuandmeid enam sellel eesmärgil ei töödelda.


Kaebused
Kui arvate, et töötleme Teie andmeid vastuolus kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega, palume meid võimalikult kiiresti sellest teavitada. Samuti saate kontakteeruda otse Läti Vabariigi andmekaitse inspektsiooniga ja kaebuse esitada.


Kompensatsioon ja vastutus
Kõigil isikutel, kes on andmekaitse regulatsiooni rikkumise tagajärjel kandnud varalist või mittevaralist kahju, on õigus saada töötlemisest osa võtnud vastutavalt töötlejalt või vastutavatelt töötlejatelt hüvitist.

Isik võib nõuda vastutavalt töötlejalt või töötlejalt kahju hüvitamist või esitada kohtule kahju hüvitamise nõude.

MILLISTES OLUKORDADES VAJAME TEIE ISIKUANDMEID?

Võime Teie isikuandmeid töödelda järgmistes olukordades:

 • Kampaaniates osalemine
 • Klienditugi
 • Meie veebilehtede külastamine
 • Sotsiaalmeedia
 • Vabad töökohad

Kampaaniates osalemine
Kui osalete mõnes meie kampaanias, peame Teie isikuandmeid töötlema mitmetel põhjustel, näiteks:

 • et Teile teada anda, kas olete võitnud
 • kontrollimaks, kast vastate võistluse vanusenõudele
 • kontrollimaks, kas Teil on sugulussidemeid meie, meie partnerite, töötajatega; või
 • kontrollimaks, et järgite võistlusreeglites toodud tingimusi, nt lubatud võistluses osalemiste arv

Töödeldakse neid andmeid, mida esitate võistlusel osalemiseks, tavaliselt kontaktandmed (nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber) ning see, kas olete 18-aastane või vanem.

Õiguslik alus Teie isikuandmete töötlemiseks on Teie antud nõusolek.

Kui olete osalenud kampaanias, säilitatakse Teie andmeid kuus kuud alates võitja valimise kuupäevast.

Klienditugi ja nõuded
Kui võtate ühendust meie klienditeenindusega, peame saama tuvastada, et tarbite meie tooteid ja paljudel juhtudel vajame teavet ostude kohta, et saaksime käsitleda nõudeid, kaebusi ja järelepärimisi. Töödeldakse andmeid, mida Te meiega ühenduse võtmisel jagate, tavaliselt kontaktandmed (nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber).

Kui keegi esitab nõude, koostame kaebuse juhtumi, mis sisaldab teavet nõude kohta. See sisaldab tavaliselt kaebuse esitaja identiteeti, kuid mõnel juhul nõuab see ka teiste juhtumiga seotud inimeste isikuandmete töötlemist.

Kui nõue on seotud mõne meie töötaja või meie koostööpartneri töötajaga, siis peame sageli nõude esitaja isiku avaldama isikule, kelle kohta nõue on esitatud. Kui taotleja ei soovi selle teabe avalikustamist, peame me muidugi ka seda respekteerima. Samas võib sellise kaebuse anonüümne analüüsimine võimatuks osutuda.

Eespool kirjeldatud protsesse on vaja Teie ostude kohta teabe saamiseks. Meie vigade paranduse kohustus võib olla sätestatud lepingutes ja/või õigusaktides, sealhulgas tarbijakaitse eeskirjades. Seepärast võib antud olukorras töötlemise õiguslikuks aluseks olla nii lepingujärgsete kui ka seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Kui pärast seda kui olete meiega ühendust võtnud, on Teie juhtum on klienditoe poolt on registreeritud, säilitatakse Teie andmeid kogu juhtumi menetlusperioodi jooksul ja 3 kuud pärast selle lõppu.

Meie veebilehtede külastamine
Kasutame oma veebilehel kolmanda osapoole teenust Google Analytics, et koguda teavet ja andmeid külastajate käitumismustrite kohta. Teeme seda veebilehe erinevate osade külastajate arvu väljaselgitamiseks. Neid andmeid töödeldakse anonüümselt. Me kasutame ka kolmandate osapoolte küpsiseid.

Me ei ürita teada saada, kes meie veebilehte külastab, ja me ei luba ka Google’il seda teha. Kui me soovime oma veebisaidil isikuandmeid koguda, anname sellest eelnevalt teada. Anname teada, millal me andmeid kogume, ja selgitame, mida nende andmetega ette võtame.

Küpsiste kasutamine
Lisateavet selle kohta, kuidas küpsiseid kasutame, leiate meie küpsistepoliitikast. Töötlemise õiguslik alus on nõusolek, mille Te annate küpsiste vastuvõtmisel.

Sotsiaalmeedia
Kui saadate meile sotsiaalmeedia kaudu sõnumi, säilitame seda kolme kuu jooksul. Sõnumit ei jagata ühegi teise ettevõtte ega organisatsiooniga.

Seetõttu on töötlemise õiguslik aluseks õigustatud huvi pärast huvide kaalumist.

Vabad töökohad
Teavet, mille Te meile koos tööpakkumisega esitate, kasutatakse ainult:

 • taotluse hindamiseks
 • Teiega kontakti võtmiseks
 • õigusnõuete rahuldamiseks

Me ei jaga Teie töötaotlusprotsessi käigus edastatud andmeid kolmandate isikutega turunduslikel eesmärkidel. Samuti ei säilita me Teie andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

Säilitame Teie poolt edastatud andmeid turvaliselt ise ja/või oma värbamiskonsultandi abiga.

Seetõttu on teie töötaotlusega seotud isikuandmete töötlemise õiguslik alus nõusolek ja/või õigustatud huvi pärast huvide kaalumist.

Millist informatsiooni me küsime ja mille jaoks?
Me ei kogu rohkem teavet, kui on vaja, selleks et ettenähtud eesmärke täita, ja ei säilita seda kauem, kui see on vajalik.

Meie poolt küsitud teavet kasutatakse Teie töökoha sobivuse hindamiseks. Te ei pea meie poolt palutud andmeid esitama, kuid nende mitteesitamine võib mõjutada Teie töötaotluse hindamist.

Taotluse faas
Kui kasutate taotlemisel meie veebirakendussüsteemi, võib meie nimel Teie andmeid koguda värbamiskonsultant.

Palume Teil jagada isikuandmeid, sealhulgas nime ja kontaktandmeid. Samuti küsime Teilt taotletud töökohaga seotud eelneva kogemuse ja koolituse kohta.

Kui me ei saa töötaotluseprotsessi lõpus Teile töökohta pakkuda, võime küsida, kas soovite, et säilitaksime Teie andmed tulevaste vabade töökohtade jaoks ühe aasta jooksul alates praeguse töötaotlusprotsessi lõpule viimisest. Kui ütlete “jah”, tähistab see Teie nõusolekut ja me võime Teiega ühendust võtta teiste tulevaste sobivate töökohtade kohta.

Värbamiskonsultandi kasutamine

Kui me kaasame värbamiskonsultanti, edastame talle Teie isikuandmed või palume Teil ise edastada oma isikuandmed otse värbamiskonsultandile. Värbamiskonsultanti loetakse Teie jaoks kolmandaks osapooleks. Iga Värbamiskonsultandi jaoks koostatakse leping, et tagada, et nad järgiksid meie isikuandmete töötlemise nõudeid ja -reegleid. Selline leping tähendab, et nad ei saa Teie isikuandmetega teha midagi, mis oleks vastuolus meie juhistega. Samuti ei jaga nad Teie isikuandmeid ühegi muu organisatsiooniga peale meie oma. Ühtlasi on nad kohustatud Teie isikuandmeid turvaliselt säilitama, ja mitte pikema ajaperioodi jooksul, kui oleme määranud.

Kui Teil on küsimusi värbamiskonsultandi poolse andmete kasutamise kohta, võite meiega ühendust võtta aadressil info@lofbergs.ee, et saada teavet selle kohta, millised alltöövõtjad on Teie andmeid töödelnud.

Kui kaua andmeid säilitatakse?
Kui Teile värbamisprotsessi lõpus töökohta ei pakuta, säilitatakse Teie poolt esitatud andmeid kuni 12-kuud pärast värbamisprotsessi lõppu, et näidata, et oleme täitnud oma juriidilisi kohustusi.

KUIDAS ME TEIE KOHTA ANDMEID SAAME?

Andmed, mida Te meiega jagate

Kogume Teie andmeid mitmetel erinevatel viisidel. Näiteks siis, kui esitate meiega ühendust võttes oma andmed, osalete kliendivõistlusel või võtate ühendust meie klienditoega. Me võime koguda järgmisi Teie isikandmeid:

 • kontaktandmed (nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber)

Andmed, mida me Teie kohta kogume
Kui võtate meiega ühendust või külastate meie veebilehte, võime automaatselt Teie kohta andmeid koguda.

Kui külastate meie veebilehte, võime koguda järgmisi isikuandmeid:

 • teave selle kohta, kuidas Te meiega suhtlete (kuidas kasutate meie teenuseid, sh lehekülgede reageerimisaeg, allalaadimisvead, kuidas teenuseni jõudsite ja sealt lahkusite, samuti saatmisteated, kui me Teiega ühendust võtame)
 • Teie arvuti või mobiilseadme teave (nt IP-aadress, keele seaded, brauseri seaded, ajavöönd, operatsioonisüsteem, platvorm ja ekraani resolutsioon)

Tundlik teave
Me ei kogu delikaatseid isikuandmeid (isikuandmete eriliike) sisaldavat teavet (rassi või etnilise päritolu kohta, poliitilisi arvamusi, usulisi või filosoofilisi tõekspidamisi, ametiühingute liikmeks olemist, samuti isikuandmeid tervise või seksuaalelu kohta).

Isikukood ei kujuta endast kehtivate õigusaktide alusel tundlikke isikuandmeid, kuid kui me isikukoodi säilitame, siis käsitleme neid eriti turvaliselt.

KELLEGA ME NEID ANDMEID JAGAME?

Et kaitsta Teie õigusi siis, kui peame Teie andmeid jagama teenusepakkujate või teiste äripartneritega, toimub selline jagamine kirjalike lepingute alusel, mis reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega.

Me ei müü Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie loata. Samuti ei jaga me Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, et neid turunduse eesmärgil kasutada, kui me pole saanud Teie vastavat nõusolekut. Kui oleme pärast Teilt nõusoleku saamist edastanud Teie isikuandmeid kolmandale osapoolele, , peate selle kolmanda osapoolega otse ühendust võtma, kui Te soovite esitada vastuväiteid oma isikuandmete edasisele töötlemisele turunduslikel eesmärkidel.

Võime Teie andmeid jagada järgmiste osapooltega:

 1. Meie varustajad
 2. Meie äripartnerid

Meie varustajad
Võime Teie isikuandmeid jagada meie tarnijatega, kes Teie jaoks kujutavad endast kolmandat isikut. Meie poolt ostetavate teenuste pakkumiseks või meie toodete ja teenuste väljatöötamiseks peavad meie varustajad teatud olukordades töötlema Teie isikuandmeid.

Meie äripartnerid
Võime Teie isikuandmeid jagada meie äripartneritega, kes aeg-ajalt abistavad meid kampaaniate korraldamisel, meie sotsiaalmeedia kontode ja tegevuste haldamisel või uute töötajate värbamisel ja nende tööle kandideerimise taotluste töötlemisel.

Varustajatega ja äripartneritega sõlmitavates lepingutes on selged eeskirjad selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid kasutada. SIA Lofbergs Baltic varustajad ja äripartnerid on siiski erinevad juriidilised isikud. Seepärast ei saa meid tavaliselt lugeda vastutavaks, kui meie varustajad või äripartnerid kohaldatavaid õigusakte ei järgi. Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas varustajad või äripartnerid Teie andmeid kasutavad, võite meiega ühendust võtta aadressil info@lofbergs.ee, et saada teavet selle kohta, millised varustajad või äripartnerid on Teie andmeid töödelnud.

KUS TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

Põhiliselt töötleme Teie isikuandmeid Eestis ja Lätis. Andmeid võidakse üle kanda teise ELi liikmesriiki.

VÕTKE MEIEGA KONTAKTI

SIA Lofbergs Baltic, registreeritud Läti Vabariigi äriregistris, Läti registrikood 40003830061556290, registrijärgne aadress on Kekava piirkond, Kekava vald, Vecsili, LV-2123, Läti Vabariik, on Teie isikuandmete vastutav töötleja Teie isikuandmete töötlemisel kooskõlas käesoleva dokumendiga ja Läti Vabariigis kehtivate õigusaktiga.

Võite alati meie käest küsida, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme  info@lofbergs.ee.

Andmekaitsepoliitikat uuendati 19/05/2018

MUUDATUSED

Peame vahel seda infot uuendama, nt kui töötleme Teie andmeid uue eesmärgi jaoks, kogume teisi andmeid või jagame Teie andmeid teiste, käesolevas tekstis mittemainitud osapooltega. Selle teabe ajakohastatud versiooni leiate alati siit: lofbergs.ee